>
Fa   |   Ar   |   En
   شیمی‌کانی و پتروژنزکرومیتیت‌های منطقه گلوانس، کمپلکس دگرگونی شرقی افیولیت خوی  
   
نویسنده فرید آزاد مروت ,ادوای مهران ,داوودی‌اصل هادی
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 19 - صفحه:27 -39
چکیده    در کمپلکس دگرگونی شرقی افیولیت خوی، عدسی های کرومیـتیتی چـندی رخـنمون دارند که بـرخی از آن ها مـورد بهره برداری قرار می گیرند. کرومیتیت های ناحیه گلوانس اخیراً طی مطالعات اکتشافی مورد شناسایی قرارگرفته اند. در این ناحیه دو منطقه کانی زایی با فاصله 150متری از یکدیگر، رخنمون دارند. منطقه کانی زایی1 دارای کرومیت های با بافت نواری بوده و در سنگ میزبان دونیتی تشکیل شده است. منطقه کانی زایی2 به صورت یک عدسی بزرگ بوده و از کرومیتیت با بافت توده ای تشکیل شده است. هردو زون کانی زایی در داخل پریدوتیت های گوشته ای واقع گردیده اند. مطالعات شیمی کانی بر روی نمونه های کرومیت منطقه کانی زایی2 نشان می دهد که این کرومیت ها با میانگین cr# و mg# به ترتیب برابر90/40 و 45/77 از نوع کرومیت های انبانه ای تیپ آلپی و آلومینیوم بالا هستند. براساس نمودارهای شناسایی محیط زمین ساختی، کرومیت های منطقه کانی زایی2 در محیط زمین ساختی morb بوجود آمده اند. محاسبه شیمی مذاب والد کرومیت منطقه کانی زایی2 گویای مقادیر al2o3 (16/1798/16درصدوزنی) و نسبت feo/mgo (83/079/0) در ترکیب آن ها است. این ویژگی ها با محتوای  al2o3و نسبت feo/mgo مذاب تیپ morb هماهنگ است.
کلیدواژه شیمی کانی، کرومیتیت، گلوانس، کمپلکس دگرگونی شرقی، افیولیت خوی
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده مهندسی معدن, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved