>
Fa   |   Ar   |   En
   پتانسیل یابی کانسارهای مس پورفیری در شمال غربی کمربند ماگمایی سنوزوئیک کرمان با استفاده از سنجش از دور  
   
نویسنده استادمهدی عراق نسترن ,مجدی فر سعید
منبع يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 26 - صفحه:17 -30
چکیده    کمربند ماگمایی سنوزوییک کرمان خاستگاه کانسارهای مس پورفیری مهمی همچون کدر، ایجو، سرنو، چاه فیروزه و گودکولواری است. سه تصویر آستر به کمک تکنیک های نسبت باندی، آنالیز مولفه های اصلی، روش کراستا و ترکیب رنگی کاذب برای نقشه برداری زون های دگرسانی فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک مورد استفاده قرار گرفت .این تحقیق تلاش کرده با مروری بر تحقیقات گذشته و به کارگیری باندهای موثر معرفی شده، بهترین تکنیک و باندهای موثر کاربردی را برای تفکیک زون های دگرسانی مورد مطالعه قرار دهد .نتایج مطالعات نشان می دهد کانی های شاخص دگرسانی فیلیک در باند 7 دارای بیش ترین بازتاب و در باند 6 دارای بیش ترین جذب می باشند و کانی های زون آرژیلیک در باند 5 و باند  6 از خود اثرانگشت طیفی نشان می دهند. بنابراین آنالیز مولفه های اصلی به تنهایی نمی تواند این مناطق را از هم تفکیک کند ولی آنالیز کراستا با استفاده از باندهای 5، 6، 7 بهترین نتیجه ی قابل قبول را برای شناسایی دگرسانی های فیلیک و آرژیلیک در منطقه ی مورد مطالعه ارائه می دهد. هم چنین می توان برای آشکارسازی دگرسانی پروپیلیتیک از ترکیب رنگی کاذبrgb=(pc2,pc3,pc4)  به عنوان بهترین نتیجه استفاده نمود.
کلیدواژه آنالیز مولفه های اصلی، ترکیب رنگی کاذب، دگرسانی گرمابی، تکنیک کراستا، نسبت باندی
آدرس دانشگاه صنعتی اراک, گروه مهندسی معدن, ایران, دانشگاه صنعتی اراک, گروه مهندسی معدن, ایران
پست الکترونیکی mojeddifar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved