>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر کم‌شنوا  
   
نویسنده نظامی پور الهام ,عبدالمنافی عاطفه ,اعتمادی نیا مهین ,ایزدی نیا نسرین
منبع تعليم و تربيت استثنايي - 1394 - دوره : 15 - شماره : 131 - صفحه:31 -38
چکیده    زمینه: کودکان کم‌شنوا به علت نارسایی در مهارت های ارتباطی مستعد بروز رفتارهای برون نمود از قبیل پرخاشگری هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان دختر کم‌شنوا بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل همه دانش آموزان ابتدایی دختر کم‌شنوا در استان قم بودند که پس از تکمیل پرسش‌نامه فهرست رفتاری کودکان توسط معلمان، 46 دانش آموزی که بالاترین نمره را در زیر مقیاس رفتار پرخاشگرانه داشتند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه به نقاشی آزاد پرداختند. در پایان دوره آموزشی، معلمان دو گروه پرسشنامه‌های یاد شده را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند.  یافته ها: تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس بیان گر تاثیر نقاشی درمانی بر کاهش نمره های رفتار پرخاشگرانه (0/05
کلیدواژه Drawing-Therapy ,Aggressive Behavior ,Hard Hearing Students ,نقاشی درمانی ,رفتارهای پرخاشگرانه ,دانش آموزان ,کم‌شنوا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی izad@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved