>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1394 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر آبیاری با پساب شهری و نوع کود مصرفی بر صفات کمی و کیفی چغندر قند - صفحه:97-115

  tick  اثر مقادیر ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفی ارقام همیشه بهار (.Calendula Officinalis L) در شرایط تنش خشکی - صفحه:171-194

  tick  ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا (Kochia Scoparia (L.) Schrad) - صفحه:77-95

  tick  بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium Quinoa) - صفحه:153-169

  tick  بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (.Oryza Sativa L) رقم کوهسار در مازندران - صفحه:195-207

  tick  بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل ( A, B ) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم های مختلف تغذیه ای در گیاه سویا - صفحه:1-29

  tick  تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم - صفحه:31-49

  tick  لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد - صفحه:117-132

  tick  مدلی ساده برای شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقلا در استان گلستان - صفحه:133-152

  tick  مقایسه روش زمین آمار و استفاده از داده های سنجش از دور به منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی: اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) - صفحه:51-75
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved