>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1389 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز تاتوره (Datura Stramonium L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus Vulgaris L.) - صفحه:215-228

  tick  اثر تلقیح باکتری های حل کننده فسفر و محرک رشد بر کارایی مصرف کودهای ازته و فسفره در کشت ذرت سینگل کراس 604 - صفحه:65-80

  tick  اثر سرمای زمستان بر پایداری غشای سیتوپلاسمی، میزان کلروفیل و عمق طوقه در تعدادی از ژنوتیپ های بهاره و زمستانه گندم در منطقه اردبیل - صفحه:255-262

  tick  ارتباط بین نمو فنولوژیکی، شاخص های فیزیولوژیکی و تحمل به انجماد در گندم و چاودار زمستانه تحت شرایط مزرعه در مناطق معتدل و سرد - صفحه:115-137

  tick  ارزیابی توان بازدارندگی ترشحات ریشه ارقام برنج (Oryza Sativa L.) بر خصوصیات علف هرز سوروف (Echinochloa Crus-Galli - صفحه:177-192

  tick  برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدلDssat برای ارقام استان گلستان - صفحه:229-253

  tick  بررسی اثر رقابت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در مرحله رشد رویشی گندم (Triticum Aestivum L.) و یولاف وحشی (Avena Fatua L.) - صفحه:81-96

  tick  بررسی اثر رقابت خردل وحشی (L. Sinapis Arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica Napus L.) در شرایط گلدانی و مزرعه ای - صفحه:33-48

  tick  بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوی روغن ارقام مختلف کلزا در منطقه دهلران - صفحه:159-176

  tick  بررسی ظرفیت تولید و تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های گونه علوفه ای علف باغ Dactylis Glomerata)) - صفحه:139-158

  tick  بررسی عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ در کشت دوم در منطقه یاسوج - صفحه:15-32

  tick  تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی ویژگی های اگرومورفولوژیک و موسیلاژ اسفرزه (Plantago Ovata Forsk) - صفحه:193-213

  tick  تاثیر سطوح و دوره‏های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانهدر بوته جو بدون پوشینه (Hordeum Vulgare L.) - صفحه:49-63

  tick  تاثیر مدیریت تغذیه نیتروژن و تنش خشکی بر ذخایر کربوهیدرات و نیتروژنبذر و قدرت گیاهچه حاصل از آن در جو(Hordeum Vulgare L.) - صفحه:1-14

  tick  تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده ویژگی های کمی مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان با استفاده از لاین های جایگزین - صفحه:97-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved