>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسة دو برنامة تمرین مقاومتی زمان‌بندی خطی معکوس و موجی روزانه با شدت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار  
   
نویسنده حامدی نیا محمد رضا ,عظیمی طرقداری حسین ,حقیقی امیرحسین
منبع پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي - 1389 - دوره : 6 - شماره : 12 - صفحه:119 -131
  
کلیدواژه استقامت ,برنامة زمان بندی شده ,تمرین مقاومتی ,برنامة خطی معکوس ,برنامة موجی روزانه
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved