>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر (رهیافت تحلیل پوششی داده‏ها)  
   
نویسنده سراج الدین افسانه ,فتاحی احمد ,فهرستی ثانی مسعود ,نشاط اکرم
منبع اقتصاد كشاورزي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:177 -188
چکیده    بروز خشکسالی های اخیر در کنار افزایش تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی، ضرروت توجه به بهبود کارایی مصرف منابع آب و ارتقای سطح بهرهوری آن را به ویژه در بخش کشاورزی نسبت به گذشته افزایش داده است. برنامه ریزی برای بهبود کارایی بدون تعیین وضع موجود و بررسی روند آن در گذشته ممکن نیست. بنابراین در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات مصرف نهاده و تولید محصول مربوط به شرکتهای کشت و صنعت نیشکر فعال در استان خوزستان، کارایی استفاده از آب آبیاری (iwue) و کارایی کل نهاده های مصرفی در تولید محصول نیشکر در سالهای 1383 تا 1394 با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد، شرکت امام خمینی به لحاظ استفاده از منابع آب، عملکرد بهتری نسبت به دیگر شرکتها داشته است. همچنین میانگین کارایی استفاده از آب آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود 70 درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها برای تولید این محصول، حدود 80 درصد است. این بدان معنی است که در حال حاضر، با مدیریت بهتر مصرف منابع آب، ظرفیت دستیابی به سطح موجود تولید نیشکر با مصرف کمتر واحدهای فعال در تولید نیشکر می توانند ، به تولید نیشکر در سطح موجود با مصرف کمتر آب دست یابند.
کلیدواژه کارایی مصرف آب آبیاری ,نیشکر ,کارایی کل نهاده ها ,استان خوزستان
آدرس دانشگاه اردکان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه اردکان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه اردکان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه اردکان, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved