>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایران در بین کشورهای منطقه منا (رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی)  
   
نویسنده کلهری صابر ,انصاری وحیده ,طاهری ریکنده عمران ,محمدیان فرشاد
منبع اقتصاد كشاورزي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:157 -176
چکیده    با افزایش مداوم جمعیت و توسعه استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه‌ای ایران در سند چشم‌انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را بر بهبود شاخص‌های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانه ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013-2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه‌بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم‌ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام کند.
کلیدواژه امنیت غذایی ,رتبه‌بندی ,منطقه منا ,تحلیل سلسله مراتبی ,رویکرد آنتروپی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد کشاوری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved