>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین صادرات و رشد بخش کشاوری ایران: کاربرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (Svar ) و گراف‌های غیرچرخشی سودار (Dag)  
   
نویسنده خلیلی ملکشاه سمانه ,قهرمان زاده محمد
منبع اقتصاد كشاورزي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:81 -99
چکیده    به رغم وجود ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی، هنوز ارتباط قطعی بین این دو متغیر از این حیث که کدامیک علت دیگری است، شناخته شده نیست. ارتباط بین این دو متغیر بسته به ساختاری اقتصادی کشورها متفاوت میباشد. در همین راستا این مقاله به دنبال بررسی ارتباط علّی بین صادرات حقیقی بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی علّی جدید می باشد. بدین منظور از روش گراف های غیر چرخشی سودار (dag) به منظور شناسا نمودن شوک‌های ساختاری در مدل var ساختاری استفاده شده است. کاربرد روش dag امکان آزمون ساختار علّی همزمان و پویای پیوند صادراترشد اقتصادی را فراهم می‌نماید. نتایج نشان داد رابطه علّی بین صادارت بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران یک‌طرفه و از رشد بخش کشاورزی به سمت صادارت بخش کشاورزی است. این امر تایید کننده فرضیه رشد محور صادرات در بخش کشاورزی میباشد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توضیح رشد بخش کشاورزی و صادرات بخش کشاورزی ایران دارد، بنابراین ایجاد مشوق‌های لازم توسط سیاست‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه صادرات محور رشد ,رشد محور صادرات ,بخش کشاورزی ,مدل Svar ,گراف های غیر چرخشی سودار (Dag)
آدرس دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved