>
Fa   |   Ar   |   En
   عامل های موثر بر انتخاب نوع راهبرد بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول(مطالعه موردی شهر مشهد)  
   
نویسنده محمدی حسین ,ثانی حیدری علی رضا
منبع اقتصاد كشاورزي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:1 -21
چکیده    امروزه شرکت‌های موفق با توجه به رقابت بالا در عرصه تولید و مصرف، اکثر منابع و توان رقابتی خود را در راه کسب سود بیش‌تر با انتخاب استراتژی‌های بازاریابی مناسب قرار می‌دهند. داشتن استراتژی مناسب بازاریابی جهت افزایش فروش و سودآوری بیشتر در مراحل مختلف چرخه عمر محصول موضوعی ضروری است که کمتر در سایر مطالعات به این موضوع پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی‌های بازاریابی صنایع غذایی ایران در مراحل معرفی و رشد محصول صورت گرفته است. داده‌های این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 88 شرکت فعال در صنایع غدایی مشهد در سال 1394 فراهم شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت چند جمله‌ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد آزمون راست نمایی و والد در دو مرحله معرفی و رشد محصول نشان می‌دهندکه امکان ترکیب گروه‌های استراتژی‌های بازاریابی وجود ندارد و آزمون هاسمن گویای این امر است که سه گروه استراتژی‌های بازاریابی مستقل از هم می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت چند جمله‌ای نشان داد که متغیرهای سن، سابقه مدیر، تحصیلات، نوع محصول و برند در مراحل معرفی و رشد از نظر اثرگذاری در نوع استراتژی انتخابی معنادار بوده است. با توجه به اثرگذاری مثبت متغیر برند بر نوع استراتژی انتخابی، پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های فعال در حوزه‌ی صنایع غذایی از ابتدا به ایجاد و در ادامه به تقویت برندهای معتبر در عرصه ملی و جهانی اقدام کنند.
کلیدواژه راهبردهای بازاریابی ,صنایع غذایی ,چرخه عمر محصول ,لاجیت چند جمله‌ای ,مراحل معرفی و رشد
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved