>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1386 - دوره:1 - شماره:3


  tick  آزمون سازگاری جمع سازی جغرافیائی بنگاهها در بخش کشاورزی ایران - صفحه:197-208

  tick  ارزیابی اقتصادی استفاده از مقادیر مختلف نهاده در سیستم های زراعت چغندرقند با محوریت آب - صفحه:291-306

  tick  ارزیابی اقتصادی طرح اختلاط آب چاه ها با آب کانال جهت تامین آب با کیفیت مناسب در اراضی شور اصفهان - صفحه:159-174

  tick  برآورد ارزش حفاظتی پارک ملی گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت افراد - صفحه:175-188

  tick  برآورد و بررسی میزان تجارت درون صنعت در گروه محصولات کشاورزی ایران - صفحه:95-110

  tick  بررسی آثار سیاستی و مزیت نسبی محصولات زراعی در استان کرمان - صفحه:389-402

  tick  بررسی اضافه جهش قیمت محصولات کشاورزی ایران بر اثر سیاستهای پولی - صفحه:209-218

  tick  بررسی اقتصادی کاربرد آب شور در مزارع گندمکاری استان گلستان - صفحه:1-12

  tick  بررسی اقتصادی واحدهای بهره برداری چوب جنگل های استان گیلان - صفحه:189-196

  tick  بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات و تحقیقات کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی - صفحه:403-410

  tick  بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران - صفحه:233-242

  tick  بررسی تاثیر مکانیزاسیون بر رشد بخش کشاورزی ایران - صفحه:243-250

  tick  بررسی تعیین کننده های نهادی فقر روستایی با تاکید بر تعاونی های روستایی زنان در استان فارس - صفحه:251-270

  tick  بررسی جایگاه بخش کشاورزی در بین بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1378 - صفحه:411-425

  tick  بررسی رابطه الگوی کشت با شاخص مزیت نسبی و ضریب حمایت موثر (مطالعه موردی: محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی) - صفحه:271-278

  tick  بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران (با تاکید بر سیاستهای ارزی و تجاری) - صفحه:111-124

  tick  بررسی رابطه میان گسترش مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی «داده های سری زمانی در 10 کشور آسیایی و آفریقایی» - صفحه:279-290

  tick  بررسی ساختار تکنولوژی تولید گندم با استفاده از داده های پانل - صفحه:307-320

  tick  بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیرنفتی ایران - صفحه:379-388

  tick  بررسی پذیرش نوآوری و بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام دیم به نامهای سرداری و آذر 2 - صفحه:219-232

  tick  تعیین الگوی بهینه کشت زراعی بر اساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی - صفحه:13-20

  tick  تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران - صفحه:125-138

  tick  تناسب شبیه سازیهای تصمیم گیری چندمعیاری به منظور بررسی تقاضای آب آبیاری: مطالعه موردی حوضه آبریز درودزن در استان فارس - صفحه:331-346

  tick  رشد بهره وری در تولید گندم ایران: یک مطالعه تجربی - صفحه:321-330

  tick  رشد بهره وری در کشاورزی ایران: آیا همگرایی در بین مناطق مختلف تولید وجود دارد؟ مطالعه موردی کشت گندم - صفحه:21-34

  tick  سنجش سودآوری مزارع پرورش ماهی قزل آلا در ایلام و بررسی عوامل موثر بر آن - صفحه:347-360

  tick  صرفه های ناشی از مقیاس در صنعت پرورش میگوی ایران - صفحه:35-52

  tick  طراحی یک مدل تصمیم گیری چند هدفه به منظور تعیین الگوی بهینه کشت در دشت ناز شهرستان ساری - صفحه:53-66

  tick  کاربرد مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (Imgp) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه ای - صفحه:67-82

  tick  مطالعه نحوه انتقال قیمت از مزرعه تا خرده فروشی در بازار محصولات زراعی (مطالعه موردی سیب زمینی و گوجه فرنگی) - صفحه:83-94

  tick  مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینه شیوه های مدیریت پایدار خاک زراعی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی - صفحه:361-378

  tick  نقش شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در بازاریابی محصولات نیچ - صفحه:139-158
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved