>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:2


  tick  آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه ی غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه - صفحه:35-61

  tick  ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی - صفحه:121-152

  tick  برآورد هزینه های مبادله دریافت تسهیلات رسمی توسط کشاورزان (مطالعه ی موردی: استان گلستان) - صفحه:83-100

  tick  برداشتن موانع غیرتعرفه یی اقتصاد ایران و اثر آن بر کشاورزی و رفاه روستایی - صفحه:1-34

  tick  بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی - صفحه:101-120

  tick  بررسی نوسانات قیمت ذرت و چرخه ی قیمتی آن با به کارگیری الگوی Garch و هارمونیک - صفحه:63-81

  tick  بررسی یکپارچگی مکانی بازار ماهیان استخوانی دریای شمال؛ کاربردی از رهیافت همگرایی فصلی دادههای ماهیانه - صفحه:153-171

  tick  تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل - صفحه:189-204

  tick  کاربرد شبیه سازی تصادفی و رتبه بندی گزینه های خطرپذیر: یک رهیافت تجربی - صفحه:173-188

  tick  نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (Anp) - صفحه:205-226
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved