>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1387 - دوره:2 - شماره:4


  tick  امکان سنجی اجرای راهبردهای بخش کشاورزی در چارچوب مدل Bsc - صفحه:217-236

  tick  بازده اقتصادی و توزیع منافع اجتماعی پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران - صفحه:1-19

  tick  بررسی اقتصادی سرمایه گذاری در تولید و فرآوری پسته: مطالعه موردی شهرستان رفسنجان - صفحه:257-276

  tick  بررسی رفتار بازار مرکبات در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان ساری - صفحه:73-92

  tick  بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی - صفحه:237-256

  tick  برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت Ε تعمیم یافته (مطالعه موردی زارعین پیشرو دشتستان) - صفحه:53-72

  tick  تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربرد آن در تعیین الگوی بهینه کشت در مزارع - صفحه:31-36

  tick  تعیین الگوی بهینه بهره برداری در اراضی زراعی ناحیه شرق اصفهان به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی - صفحه:177-197

  tick  تعیین بازده مقیاس در باغ های انگور استان قزوین (مطالعه موردی منطقه تاکستان) - صفحه:37-51

  tick  تعیین کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی و عوامل موثر برکارایی اقتصادی آنها در استان فارس - صفحه:141-155

  tick  تلفیق هدف های زیست محیطی و هدف های بهره برداران کشاورزی در تعیین الگوی بهینه در استان فارس - صفحه:115-140

  tick  تهیه نقشه های فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی ایران - صفحه:199-216

  tick  محاسبه و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران - صفحه:93-113

  tick  مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگون - صفحه:157-186
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved