>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:3


  tick  بررسی میزان آسیب پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا - صفحه:67-90

  tick  تاثیر بیش ارزش گذاری ریال بر میزان و ساختار حمایت داخلی در بخش کشاورزی ایران - صفحه:1-14

  tick  تعیین ارزش حفاظتی رودخانه ی کر در استان فارس با استفاده از تمایل به پرداخت افراد - صفحه:107-120

  tick  تعیین مزیت نسبی غلات (گندم، جو و ذرت دانه ای) در منطقه ی جیرفت و کهنوج - صفحه:161-184

  tick  قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی بازه ای: مطالعه ی موردی منطقه ی دشتستان - صفحه:121-142

  tick  کاربرد نیم رخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه ی موردی چغندر قند) - صفحه:31-48

  tick  محاسبه ی شاخص های پایداری آب کشاورزی توسط مدل برنامه ریزی کسری (مطالعه ی موردی شهرستان مرودشت) - صفحه:143-160

  tick  معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستان - صفحه:91-106

  tick  مقایسه ی استانی عمل کرد واحدهای تولید مرغ گوشتی ایران در دهه ی 70 - صفحه:15-30

  tick  نقش تعاونی های روستایی در کاهش هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات - صفحه:49-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved