>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی - صفحه:73-88

  tick  ارزیابی تاثیر نهاده های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم کار استان های خراسان - صفحه:231-245

  tick  برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه ی موردی شهر اصفهان) - صفحه:89-113

  tick  برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران - صفحه:141-159

  tick  بررسی توزیع منافع یارانه ی غذا در ایران - صفحه:161-183

  tick  بررسی جنگل زدایی در ایران وکشورهای همسایه: کاربرد مدل کوزنتس - صفحه:17-31

  tick  بررسی سیاست های حمایتی دولت با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست: مطالعه ی موردی سیب زمینی در استان همدان - صفحه:185-205

  tick  بررسی کارایی بازار و سودآوری تجارت در بازار داخلی پسته ی ایران - صفحه:115-139

  tick  بررسی وضعیت بازاررسانی محصول توت فرنگی در استان کردستان - صفحه:207-215

  tick  بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی با روی کرد حد تغییرات مجاز: مطالعه ی موردی شهرستان نیشابور - صفحه:217-229

  tick  تحلیل ساختار هزینه ی ذرت دانه ای در ایران - صفحه:1-15

  tick  تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت - صفحه:33-55

  tick  توسعه ی مالی و رشد بخش کشاورزی - صفحه:57-71
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved