>
Fa   |   Ar   |   En
   بازسازی صحنه جرم  
   
نویسنده حمیدزاده اربابی نجف
منبع كارآگاه - 1396 - دوره : 2 - شماره : 40 - صفحه:7 -20
چکیده    آخرین مرحله در پردازش صحنه جرم و مولفه نهایی در بعد فنی مدیریت صحنه جرم، بازسازی صحنه است.بازسازی یکی از مهمترین مراحل در تعیین واقعیت جرم و تبیین توالی اتفاقات بوده و کاملا به شناسایی ومنحصر به فرد کردن مدارک مربوطه بستگی دارد. در بازسازی صحنه جرم، اطلاعات تحقیقاتی، اطلاعات صحنهجرم، تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی مدارک فیزیکی و الگوی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار اطلاعاتیکه بازسازی صحنه می تواند به کارشناسان ارائه دهد به عوامل بالا محدود می شود. هر چه داده ها وابسته تر ودقیق تر باشند، شانس اینکه عمل بازسازی در تحقیقات معتبر باشد، بیشتر خواهد شد. فرآیند بازسازی شاملاستفاده از قیاس و استقراء منطقی است و حتی جهت اتصال انواع مدارک فیزیکی، الگوی اطلاعات، نتایج آنالیزاطلاعات تحقیقی و سایر مدارک مستند می تواند وظیفه دشوارتری هم قلمداد گردد.این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده که داده های آن با استفاده از روش بررسی های کتابخانه ای جمع آوریشده است. نتایح حاصله نشان داد بازسازی صحنه جرم زمانی ارزشمند است که در طول مراحل اولیه تحقیقاتو در طول مراحل تصمیم گیری آغاز شود. پایه بازسازی صحنه جرم، پیروی از اصول اساسی مورد استفاده دربررسی جنایی مدارک فیزیکی می باشد. تئوری انتقال لوکارد، اصل بنیادی هر تجزیه وتحلیل جنایی است.
کلیدواژه صحنه جرم ,بازسازی ,مراحل بازسازی ,اصول بازسازی
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
پست الکترونیکی jormuab@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved