>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تطبیقی قرار بازداشت موقت درحقوق ایران و فرانسه  
   
نویسنده تقی زاده محرم
منبع كارآگاه - 1396 - دوره : 2 - شماره : 39 - صفحه:106 -122
چکیده    قراربازداشت موقت به عنوان یکی از مصادیق قرارهای تامین کیفری است. قرار بازداشت موقت سنگین ترینقرار تامین کیفری است که ممکن است تحت شرایطی در مورد متهم اعمال و آزادی وی سلب گردد. قانون گذارایران در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وسعت بخشیدن به تعداد قرارهای غیر سالب آزادی صدور قراربازداشت موقت را نیز محدود و محصور نموده است. بر این اساس هدف مقاله حاضر بررسی و مطالعه مواردقرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای و اسنادی به عدالت ترمیمی که تلاش نموده است برای ترافعی کردن هر چه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد ، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر با اموال پذیرفته شده جهانی پرداخته است .این مقاله تلاش دارد ابعاد مختلف قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار دهد.
کلیدواژه تامین کیفری ,آیین دادرسی کیفری ,قرار بازداشت موقت ,حقوق ایران و فرانسه
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved