>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در موردقرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی  
   
نویسنده یزدانیان محمدرضا
منبع كارآگاه - 1394 - دوره : 2 - شماره : 31 - صفحه:37 -47
چکیده    اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار داده و به طور کامل آن را سلبمی نماید، اقتضاء می کند که صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و ساز و کارهای لازم به منظورکنترل و نظارت بر قرار موصوف در قانون پیش بینی شود. این ضوابط ارتباط مستقیم با اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه دارد. به همین علت امروز اصل صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنایی در اسناد بین المللی و حقوق کیفری کشورهای مختلف پذیرفته شده است. قانون آیین دادرسی کیفری جدید واجد نوآوریهایی در این زمینه است. لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامی، محدود نمودنجرایم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشتغیرضروری از جمله نوآورهای و تحولات مثبت و امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقیب و عدم پیش بینی قاضی مستقل و ویژه بازداشت و آزادی متهم نیز از نکات قابل نقد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب قرار بازداشت موقت محسوب می شود.
کلیدواژه قرار تامین ,قرارهای جانشینی ,بازداشت موقت ,حقوق متهم
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved