>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سبکهای مدیریت روسای پلیس آگاهیدر کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393)  
   
نویسنده هندیانی عبدالله ,وفادار حسین ,کرمی احمد
منبع كارآگاه - 1394 - دوره : 2 - شماره : 31 - صفحه:16 -36
چکیده    سرقت وسائط نقلیه به عنوان یکی از جرایم شایع و دارای بیشترین فراوانی در بین سایر جرائم در تهران بزرگ مطرحمی باشد( ١٦ ٪ از کل جرائم در سال ٣٩٣١ ). با این تفاسیر سرقت وکشف وسائط نقلیه برای مسئولین و متولیان برقراریامنیت بسیار حائز اهمیت است. لذا پرداختن به سبک های مدیریتی روسا و ارائه روش و سب کهای مختلف در جهت افزایشکشف سرقت وسائط نقلیه امری لازم وضروری به نظر می رسد. این تحقیق با هدف تبین تاثیر سبک های مدیریت روسایپلیس آگاهی برکشف وسائط نقلیه (مورد مطالعه تهران بزرگ، سال ٣٩٣١ ) انجام شده است. پژوهش حاضر سبک هایمدیریت را بر اساس نظریه رنسیس لیکرت مورد توجه قرار داده است. لیکرت بر اساس تحقیقات، چهار نظام مدیریتیآمرانه، خیرخواهانه، مشورتی، مشارکتی را مطرح نمود. در فرضیه های تحقیق علاوه بر سنجش تاثیر چهار سبک مدیریتفوق بر میزان کشف وسائط نقلیه، بهترین سبک مدیریت روسای پلیس آگاهی که بیشترین تاثیر را بر میزان کشف وسائطنقلیه بررسی نموده است. روش تحقیق در این پژوهش از منظر هدف کاربردی، نوع و روش توصیفی تحلیلی و از منظرجمع آوری اطلاعات پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از بین ١٦نفر از کارآگاهان جامعه مورد مطالعه، گرد آوری شده است. برای بررسی نتایج فرضیات از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و آزمون فریدمن ونیز همگنی واریانس از آلفای کرونباخ و نرم افزار ssps استفاده گردید. براساس یافته های تحقیق مشخص شد که رابطه معنی داری بین سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی با کشف وسائط نقلیه وجود داشته و از تائید تمامیفرضیات حکایت دارد. و قوی ترین رابطه معنی دار به ترتیب مربوط به سبک مدیریت مشارکتی، مشورتی، خیرخواهانه وآمرانه می باشد. لذا براساس یافته های تحقیق می شود این چنین نتیجه گرفت به کارگیری سبک های مدیریتی مشارکتیسپس مشورتی توسط روسای پلیس آگاهی بیشترین تاثیر را در میزان کشف وسائط نقلیه دارد. و می توان به روسا این گونهتوصیه وتاکید گردد که جهت افزایش کشف وسایط نقلیه به سبک مدیریت مشارکتی و مشورتی توجه کافی داشته باشند.
کلیدواژه سبک مدیریت ,پلیس آگاهی ,کشف ,سرقت ,وسائط نقلیه و کاربردی ,سیاست جنایی
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved