>
Fa   |   Ar   |   En
   روشهای اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن  
   
نویسنده سادات مرادی نسرین ,خارا افشین
منبع كارآگاه - 1394 - دوره : 2 - شماره : 31 - صفحه:118 -139
چکیده    مایعات بدن یکی از محکم ترین ادله در علوم جنایی می باشد زیرا از طریق مطالعهdnaامکان شناسایی افراد به صورت منحصر به فرد با کمترین خطا را فراهم می کند. بعد از مرور مجموعه تست ها و روش هایی که تا کنونتوسط کارشناسان جنایی برای تشخیص مایعات بدن از قبیل ( خون، بزاق، منی، ادرار و عرق) و بعد از مشخصشدن محدودیتها و معایب اساسی روش های موجود، این مقاله به صورت ویژه روی روش های اسپکتروسکوپیکاربردی برای تجزیه مایعات بدن متمرکز شده است. این روش ها شامل استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی-فرابنفش، مادون قرمز، رامان، فلورسانس، رزونانس مغناطیس هسته ای و اسپکتروسکوپی جرمی برای بررسی و مطالعه خون، مایعات جنسی، بزاق، ادرار یا عرق می باشد اگرچه تمامی این روش ها به نظر می رسد پتانسیل و قابلیت بالایی برای تشخیص و تمایز افراد از هم با تکیه بر استخراج dnaدارد اما از این میان، اسپکتروسکوپی رامان و مادون قرمز بهترین و مطمئن ترین نتایج را به دست میدهند. امروزه دو خط اصولی برای جستجو و شناسایی مایعات بدن وجود دارد یکی بر اساس توسعه نشانگرهای mrnaدر هر مایع بدن می باشد و دیگری بر پایه روش های اسپکتروسکوپی می باشد. در این مقاله هدف ما فراهم آوردن بستری برای مرور و بحث درزمینه روش های اسپکتروسکوپی برای تجزیه مایعات بدن می باشد
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved