>
Fa   |   Ar   |   En
   حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره  
   
نویسنده خانجانی سمیه
منبع كارآگاه - 1394 - دوره : 2 - شماره : 31 - صفحه:107 -117
چکیده    چندین پلیمر در تشخیص مواد منفجره نیترو آروماتیک استفاده شده است. تشخیص آن ها متکی بر هر دوبرهم کنش الکترونیکی و ساختاری بین مواد حسگر و نمونه تجزیه ای هست. خاموشی پلیمرهای لومینسانسبا کمبود الکترونی مواد منفجره نیترو آروماتیک، مانند تری نیتروتولوئن برای تشخیص مواد منفجره به کارمی رود. حسگر مقاومتی با استفاده از ذرات کربن سیاه که با پلیمرهای آلی مختلف پوشش داده شده اند و درطول رابط های فلزی نشانده شده اند می تواند برای تشخیص بخارات نیترو آروماتیک مورد استفاده قرار گیرد.تغییرات فرکانس در سطح اکوستیک دستگاه های موجی برای تشخیص نیترو آروماتیک ها پس از جذب آن هابه پوشش های پلیمری مشاهده می شود. پلی متالول های فلورسنت اخیرا به عنوان حسگر مواد منفجره درمحلول های آبی و برای بهبود تشخیص بصری و ردیابی ذرات در سطح بررسی شده است.
کلیدواژه حسگر ,مواد منفجره ,پلیمر ,نیترو آروماتیک
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved