>
Fa   |   Ar   |   En
   تشخیص هویت انسان به وسیله مقایسه تصاویرکف دست  
   
نویسنده پارسا محمد متین ,علیزاده نجد سمیه
منبع كارآگاه - 1394 - دوره : 2 - شماره : 33 - صفحه:85 -97
چکیده    به موجب نیازهای روز افزون به امنیت در اماکن عمومی مختلف و با توجه به این که طبق سوابق ثبت شده ی جرایمخاص ، چهره ی مرتکب همیشه نمایان نیست، ضروری است از روش های دیگری جهت تشخیص هویت مرتکبان جرماستفاده شود. در این راستا تصویر دست ها را در صورتی که کاملاً واضح باشند، م یتوان به عنوان یک راه حل در نظر گرفت.نوشته ی حاضر درصدد بیان نتایج تحقیقاتی است که با مقایسه ی دس تهای گوناگون مبتنی بر روش های ریخت شناسیو اندام سنجی، ویژگی های بسیاری را ارزیابی کرده اند و توانسته اند طبقه بند یهای هویتی ایجاد کنند. در این تحقیقات با به کارگیری از دو روش غیرخودکار (چک لیست/ فهرست) و خودکار (الگوریتم های نرم افزار matlabنسبت طول به پهنا و نسبت انگشتان به یکدیگر متمایزترین ویژگی های کف دست معرفی شده و هر دو آزمایش نرخهای هویتی بسیاریرا ایجاد کرده اند. دیدگاه اصلی تحقیق این است که تصاویری با کیفیت بالا از دست ها می توانند به تهیه جزئیات دقیق وتمایزبخش و متعاقباً تشخیص هویت منجر شوند.
کلیدواژه زیست سنجی ,تحلیل تصویر ,ریخت شناسی ,تشخیص هویت ,مقایسه ی دست
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved