>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جرم شناسانه قتل های زنجیره ای شهرستان کرج  
   
نویسنده رازلیقی محمد حسینی ,حسین پور میثم
منبع كارآگاه - 1394 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:27 -40
چکیده    با گسترش جرایم آپارتمانی و به تبع آن بالا رفتن رقم سیاه جرایم، که خود زمینه ساز جرایم دیگر می شوند، علومجنایی با حضور جرم شناسی نظری و کاربردی درصدد حل این معضل و جلوگیری از بروز جرایم مهم تر برآمده است. یکیاز جرایمی که همواره در طول تاریخ مردم، و به تبع آن جوامع بشری، قبیح تلقی می شده، قتل است؛ حال اگر شخصیدست به ارتکاب قتل های زنجیره ای بزند بیش از هر چیز احساس امنیت در جامعه را خدشه دار کرده و علاوه بر ایجاد ترسدر بین اقشار مردم حس بی اعتمادی مردم به دستگاه عدالت کیفری را نیز به دنبال خواهد داشت. در شهرستان کرج نیزدر سال 1386 قاتلی 21 ساله، در بازه زمانی پنج ماهه، 10 زن را پس از تجاوز به قتل رساند و این امر فضای اضطرابآلودی را در شهرستان کرج به وجود آورد. از آنجا که در جرم شناسی به جای پرونده حقوقی مجرم، پرونده شخصیت مجرمموضوعیت دارد، در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های قاتل و قتل های زنجیره ای، به عوامل جرم زای این پرونده خواهیمپرداخت و با توجه به نظریه های نوین جرم شناختی، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی، به باز اندیشی در خصایص و رفتارقاتل بر اساس محتویات پرونده به بررسی مکانی، زمانی و رفتاری (قاتل و مقتول) به عنوان سه عنصر ساختاری تشکیلدهنده جرم با نگاه به قتل های زنجیره ای شهرستان کرج پرداخته خواهد شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظرماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است که بر طبق پرونده تشکیل شده در نهاد عدالت کیفری صورت بندی شده است.
کلیدواژه جرایم آپارتمانی ,رقم سیاه جرایم ,دستگاه عدالت کیفری ,قتل های زنجیره ای ,جرم شناسی نظری و کاربردی ,سیاست جنایی
آدرس بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرج-مدرس دانشگاه, ایران, دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی – مدرس دانشگاه(نویسنده مسیول), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved