>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل جرم شناختی سرقت های مسلحانه اهواز  
   
نویسنده فیروزی مصطفی ,آقایی جنت مکان حسین ,پاهکیده فریدون
منبع كارآگاه - 1394 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:131 -151
چکیده    یکی از جرایمی که این روزها امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی شهروندان را تهدید می کند و به نوعی با نظم و امنیت کشوردر ارتباط است سرقت مسلحانه می باشد. باوقوع یک سرقت مسلحانه که بازتاب اجتماعی و سیاسی و... دارد، فضای امنیتی جامعهسست و امنیت در بین شهروندان منطقه کمرنگ و فضای جامعه به شدت متزلزل می شود و حتی دارای بازتاب رسانه ای در داخلو خارج از کشور بوده و با پررنگ کردن آن اذهان جهانیان را به سمت بی ثباتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشورسوق می دهند و اقدام به سو استفاده و بهره برداری نادرست در این زمینه می نمایند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیینجرم شناختی علل وقوع سرقت های مسلحانه در اهواز می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، محقق می کوشد تا علل گرایش افراد بهسرقت های مسلحانه همراه با بروز حالت های خطرناک در کلانشهر اهواز را، به منزله مقصد و خاستگاه آنان، توصیف و تحلیل کند.در بررسی سرقت های مسلحانه کلانشهر اهواز، به بررسی انگیزه و علل گرایش به این بزه پرداخته خواهد شد و به اثرات متغیرهایتاثیرگذار توجه می شود و برای اینکه محقق بتواند متغیرهای تاثیرگذار در وقوع سرقت های مسلحانه را بهتر شناسایی و تبییننماید، ترجیحاً از روش کمی- پیمایشی بهره خواهد جست. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که علل شخصی، عللاجتماعی و وضعی در سوق دادن افراد به سوی ارتکاب سرقت مسلحانه و علل وضعی در پیشگیری از ارتکاب سرقت مسلحانه موثرند.
کلیدواژه سرقت مسلحانه ,پیشگیری وضعی ,اهواز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved