>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه سازی مجازی صحنه جرم  
   
نویسنده قدسی ابراهیم ,رستگار صولتی محمدسعید ,گلدوزیان حسین
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:133 -145
چکیده    بررسی و بازسازی صحنه جرم یکی از مهمترین جنبه های تحقیقات جنایی می باشد. تکنولوژی های دیجیتالسه بعدی و هوش مصنوعی می توانند در جهت ارتقا سطح تجسم و تصور از بازسازی صحنه جرم به کار گرفتهشوند. استفاده از تکنیک های انیمیشن رایانه ای برای بازسازی صحنه های جرم جایگزین روش های سنتی،عکس ها و توضیحات شفاهی و کتبی شده است و محبوبیت این تکنیک ها در تحقیقات جنایی امروزی در حالافزایش است. یک انیمیشن رایانه ای بهترین رسانه برای به تصویر کشیدن دقیق صحنه های جرم و تصادفاتبرای بینندگان و کمک به فهم بهتر موقعیت و حفظ و نگهداری مجموعه اطلاعات مکانی است. انیمیشن هایجنایی که بر اساس اطلاعات حقیقی و دقیق تهیه شده باشند می توانند صحنه جرم، فعالیت ها، محل وسایلو اشیا و اشخاص درگیر در نقاط مختلف را در یک زمان نشان دهند. برای ساخت یک انیمیشن جنایی از دورویکرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده استفاده می شود. ساختن یک انیمیشن امکان مشاهده صحنه جرم رااز زاویه دید افراد مختلف، مانند قربانی، شاهد و غیره فراهم می سازد و خیلی ساده و مقرون به صرفه است. لذامیتوان از این تکنولوژی به عنوان ادله اثباتی نوین استفاده کرد.
کلیدواژه شبیه سازی ,تحقیقات جنایی ,صحنه جرم ,واقعیت مجازی ,انیمیشن رایانه ای
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved