>
Fa   |   Ar   |   En
   جرم یابی جعل اسناد  
   
نویسنده هندیانی عبدالله ,حمیدزاده اربابی نجف ,دیانتی عبدالله
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:93 -110
چکیده    جرم یابی جعل اسناد، یکی از ماموریت های مهم نیروی انتظامی میباشد. برای موفقیت در این ماموریت مهم ابتدابایستی سازما نها و افرادی که با اسناد با ارزش سروکار دارند، شاخص ها و ویژگیهای اصلی تولید اسناد امنیتی راخوب بشناسند و برای تولید اسناد خود صرفاً از شرکتهایی که در کار تولید و ساخت اسناد امنیتی تخصص و مهارتکافی دارند استفاده نمایند. دراین صورت آمار وقوع جعل بسیار کاهش پیدا خواهد نمود و چنانچه جعلی واقع شود،پلیس تخصصی با استفاده از فرایندهای بررسی سیستمی و همچنین تکنیکهای بررسی فنی و آزمایشگاهی، نسبتبه کشف جرم و شناسایی مجرمین اقدام خواهد نمود. در این تحقیق از تکنیکهای هر دو روش کمی و کیفی همچونبررسی اسناد، مصاحبه و مشاهده بهره گیری شده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی روشهای نوین جرم یابیجعل اسناد بوده که در مسیر دستیابی به این هدف ابتدا چگونگی تولید اسناد ایمن تعیین، سپس شیوه های بررسیو شناسایی و کشف اسناد جعلی تعیین و ارایه گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق بررسیاسناد، مصاحبه با کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت اسناد وهمچنین مشاهده مشارکتی درآزمایشگاه تحقیقات جنایی، داده های خوبی گردآوری گردید که ضمن پاسخ به سوالات تحقیق، منجر به ارایه مدلیجدید برای مقابله با جعل اسناد شده است.
کلیدواژه جرم یابی ,جعل ,پیشگیری ,اسناد امنیتی
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
پست الکترونیکی madianati47@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved