>
Fa   |   Ar   |   En
   چارچوب نظری اِعمال پیشگیری وضعی نسبت به جرایم سازمان یافته  
   
نویسنده ایرانی طُرفی امیر
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:49 -70
چکیده    در حال حاضر و با توجه به کثرت وقوع جرایم سازمان یافته، پیشگیری از این جرایم و نه لزوماً سرکوب و مجازاتدهی آنها اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. بدین سبب که این گونه جرایم با توجه به انسجام در ارتکاب و استحکامدر رسیدن به اهداف، زیان ها و مضرات بسیاری را در ابعاد مختلف، بر پیکر اجتماع وارد می سازد. بنابراین اتخاذروش های پیشگیرانه به تدریج جایگاه اِعمال خود را مفتوح می یابد. یکی از روبه رشدترین رویکردهای پیشگیرانهنیز، همانا رویکرد پیشگیری وضعی از جرم است. پیشرفت سریع این نوع پیشگیری، از موفقیت های فراوان درپیشگیری از جرایم مختلف سرچشمه گرفته است. در این مقاله به بحث از چارچوب نظری اِعمال و پیاده سازیپیشگیری وضعی از جرم در خصوص آنچه به اصطلاح جرایم سازمان یافته خوانده میشود پرداخته میشود. بدینتوضیح که پیشگیری وضعی تا چه میزان میتواند بر وضعیتهای پیش جنایی موثر واقع شود و از این طریق باتاثیرگذاری بر زمان و مکان ارتکاب و نحوه انتخاب مجرمین سازمان یافته از میزان وقوع این جرایم بکاهد. دراینجا سعی شده است تا چارچوب نظری و مفهومی این مقوله روشنتر گردد و به سوالات متعدد در این راستا پاسخداده شود.
کلیدواژه جرایم سازمان یافته ,فرصتهای ا رتکاب جرم ,بافت همگرای مجرمین ,پیشگیری وضعی از جرم
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی iran_amir@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved