>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم  
   
نویسنده جلیلی شیرین ,محمودی مریم
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:94 -105
چکیده    طی چند دهه اخیر علوم جنایی شاهد رشد گسترده و چشم گیری هم در زمینه های پژوهشی و هم درزمینه های کاربردی بوده است. کشف روش های جدید، تکنیک های تحلیل و مطالعه عمیق این روش ها، رشته هاو گرایش های جدیدی را در این حیطه وارد کرده و بررسی مسایل و معماهای جنایی را تا حدودی تسهیل کردهاست. یکی از این گرایش های جدید که از علوم پایه گیاهی مشتق شده است، گسترش سریع علوم گیاهی و کلیهمواد و بقایای گیاهی موجود در صحنه جرم و نقش آن ها در حل مسایل جنایی یا به عبارت دیگر گیاه شناسیجنایی می باشد. گیاه شناسی جنایی می تواند نقش مهمی در بررسی های جنایی ایفا کند. اما تاکنون به دلیلفقدان دانش در این زمینه بین اغلب افراد درگیر در موضوع بررسی های جنایی، چندان مورد استفاده قرار نگرفتهاست. برای اولین بار در سال 1932 بود که برای حل موضوع کودک ربایی در لیندبرگ، شواهد گیاه شناسی درمسایل جنایی مورد توجه قرار گرفت و موضوع کودک ربایی بر اساس شواهد گیاه شناسی حل وفصل شد. از اینجابود که گیاهان به عنوان سرنخ های مهمی در جهت بررسی مسایل و پرونده های جنایی مورد استفاده قرار گرفتند.این مورد در حقیقت نقطه تولد علم گیاه شناسی جنایی بود. اما نقش گیاهان به عنوان شواهدی به منظور حلموارد جنایی به طور گسترده موضوع نسبتاً جدیدی است و محققان و دانشمندان کاردان و بااستعداد و مبتکردر حال ایجاد تغییر در این زمینه هستند.
کلیدواژه گیاه شناسی جنایی ,جرم شناسی ,شواهد گیاهی ,گرده شناسی
آدرس دکتری تخصصی بیوشیمی (نویسنده مسیول), ایران, دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved