>
Fa   |   Ar   |   En
   چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد  
   
نویسنده قربانی رضا ,سمیحی ابراهیم
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:46 -64
چکیده    یکی از جرایمی که وقوع آن در دهه های اخیر فزونی یافته و هر روز شکل فنی و پیچیده تری به خود گرفتهاست، جرم جعل است. در میان رشته های دانشگاهی، رشته حقوق بررسی در زمینه این جرم را که مربوط بهاسناد، مدارک و نوشته ها می باشد، عهده دار شده است؛ که با استفاده از لوازم علمی مرتبط و بررسی عاداتثابت نویسنده، اصالت یا مجعولیت خطوط و امضاهای مشکوک به جعل را تعیین می نماید، تا بتواند کارشناساندستخط و امضا و نیز پلیس علمی را مدد رساند تا ایشان نیز بر میزان علم قاضی در دادرسی کمک نمایند. ازسوی دیگر تجربی بودن، گاهی غیرعلمی بودن، تخصصی بودن و گستردگی موضوع کارشناسی خط و امضا،باعث می شود، صرف مطالعات در حد کارشناسی رشته حقوق برای اینکه بتواند در تعیین اصالت یا مجعولیتخط و امضا بر میزان علم قاضی در دادرسی کمک کند، کافی نباشد و علاوه بر آن نیاز به مطالعات ویژه ای نیزداشته باشد. همچنین به دلیل فراوانی مصادیق جعل و متعدد بودن راه های کشف، ممکن است کار بررسی اسناددچار پیچیدگی هایی شود. در این مقاله، در میان شاخه های متعدد کشف علمی جرایم، بررسی اصالت اسناد کهمبتنی بر بررسی به روش شیمیایی، فیزیکی، مقایسه ای، روان شناسی خط، توزین خط و حتی شخصیت شناسی از روی دست نوشته می باشد، بخاطر روشمند کردن پژوهش بیشتر به روش مقایسه ای پرداخته شده است. دراین بررسی به ابعاد مختلف خط، اعم از قوانین، قواعد، آرایه ها، سبک ها و عادات ثابت تحریری اشخاص، پرداختهشده است؛ آنگاه اسنادی معرفی شده که مبنای مقایسه اند. مقایسه بین اسناد مورد ادعا و اساس تطبیق اعم ازخطوط و امضاهای مسلم الصدور و متعارفی و استکتابی متعلق به نویسنده صورت گرفته و با یک مقایسه علمی،عملی به جمع بندی نهایی منتهی شده است.
کلیدواژه دست نوشته ,امضا ,اصیل و غیر اصیل ,سند مورد ادعا ,اساس تطبیق
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, ایران
پست الکترونیکی ebrahimsamihi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved