>
Fa   |   Ar   |   En
   جرایم به عنف در کلانشهر اهواز و ارایه راهکارهای پیشگیرانه  
   
نویسنده امیری نژاد حسین ,مریدی ولی ,عنبری علی ,همیالی احمد
منبع كارآگاه - 1393 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:32 -45
چکیده    این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی کانون های جرم خیز در رابطه با سرقت های به عنف در سطح کلانشهراهواز انجام گرفته است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق پهنه بندی جغرافیایی جرایم سرقت به عنفدر حوزه استحفاظی 20 کلانتری بوده است. پژوهش انجام شده با استفاده از آمار و داده های مربوط به جرایمبه عنف صورت گرفت که در بررسی های موردی نیز بلحاظ دستیابی به شرایط و وضعیت کنونی برای ترسیم نقشه ها از داده های سال 1392 بهره برداری شد. سپس با استفاده از نرم افزار gis و نقشه رقومی شده کلانشهر اهواز کانون های جرم خیز شهرستان اهواز مشخص گردید. لذا به تفکیک جرایم به عنف، فراوانی وقوع هر جرمبر اساس حوزه استحفاظی کلانتری های تابعه و به روش درون یابی مشخص گردید و به منظور برنامه ریزیدقیق نقشه مربوط به هر جرم جداگانه ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت، گردید. نتایج حاصله نشان داد جرایمحوزه کلانتری های حاشیه ای به مراتب بیشتر و در حوزه کلیه کوپ متفاوت و قابل برنامه ریزی می باشد. درپایان، راهکارهای اجرایی بر اساس نتایج حاصله استخراج و جهت بهره برداری ارایه گردید.
کلیدواژه پهنه بندی جغرافیایی ,کلانشهر اهواز ,جرم ,کانون جرم ,Gis ,سرقت های به عنف
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران, کارشناس آسیب های اجتماعی دانشگاه زاهدان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved