>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده Str در ژنوم انسانی بنام Hum.Csf1po در جمعیت ایرانی  
   
نویسنده آشوری سیما ,زینلی سیروس ,مقصودی نادر ,عظیمی فر بابک ,نمازی هادی
منبع كارآگاه - 1388 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:171 -179
  
کلیدواژه توالی تکرارشونده موجود در پروتوانکوژن انسانی (Csf1po) ,منطقه کوتاه تکرارشونده ژنوم انسانی (Str) ,واکنش زنجیره ای پلیمراز (Pcr) ,آلل ,ژنوتیپ ,کروموزوم
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved