>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل حقوقی اعاده دادرسی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق  
   
نویسنده آزادفر محمدصادق ,خسروآبادی امیرحسین ,دهقان کوزه تپراقی امیر رضا
منبع كارآگاه - 1396 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:66 -84
چکیده    سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی، براساس قوانین و مقررات متعدد، در کنارمراجع قضایی (دادگاه های عمومی و انقلاب)، صلاحیت رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز رادارا می باشد. تحولات مهم تقنینی در خصوص صلاحیت و تشریفات رسیدگی در سازمان تعزیرات راجع بهپرونده های قاچاق، مانع از شکل گیری و ایجاد یک رویه ثابت در مراجع قضایی و شبه قضایی گردیده ودرعین حال، اختلاف نظرات جدی را در پی داشته است. یکی از مهم ترین این موضوعات، امکان اعاده دادرسیدرخصوص آرای صادره راجع به قاچاق در این سازمان است. با عنایت به محدود شدن حق تجدیدنظر خواهیدر خصوص آرائی که از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق صادر می گردد، موضوع اعاده دادرسی نیزدر هاله ای از ابهام قرار گرفت، نوشتار حاضر این موضوع را مورد مداقه قرارداده است و امکان یا عدم امکان اعاده دادرسی از آزاء صادره از شعیب سازمان تعزیرات حکومتی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
کلیدواژه سازمان تعزیرات حکومتی ,اعاده دادرسی ,قاچاق کالا و ارز ,تجدیدنظرخواهی ,دیوان عدالتاداری ,شعب تجدیدنظر.
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved