>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی  
   
نویسنده رضایی رضا
منبع كارآگاه - 1396 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:37 -49
چکیده    تجاوز جنسی یک جرم جنسی نیست بلکه یک جرم خشونت بار است، لذا علاوه بر ایراد خدشه بر شخصیتو احساسات زن، سبب متضرر دانستن خانواده و اطرافیان زن و جامعه نیز می شود. قوانین ایران به صورت بسیارمحدود از گذشته تاکنون و همچنین در قانون جدید قانون مجازات اسلامی به تاسی از فقه شیعه تنها به تعیینمجازات زنای به عنف پرداخته و خسارات مادی ناشی از آن را معین نموده است. بنابراین در بعد عنصر مادی وروانی و مفاهیم رضایت، عنف و اجبار و .... و شرایط تحقق آن ها وارد هیچ بحثی نشده و مقرراتی تعیین نکرده وحقوقدانان ایرانی نیز تاکنون در این حوزه به شکل مکتوب و در حوزه نشر و تحقیق ورود ننموده بودند. همچنینمحدوده و قلمرو مداخلات کیفری سنتی در حیطة تجاوز به عنف و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانتاجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم و بلکه بزه دیدگی دومین ناشی از عملکرد نهادهایعدالت کیفری را به دنبال داشته است. نتایج نارسایی های موجود در نظام ادلة اثبات زنای توام با عنف و اکراه وبی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب ناتوانی قربانیان در اثبات ادعای خود شده و در پار های از موارد آنانرا در معرض رابطه نامشروع قرار داده است. لذا در این نوشتار تلاش بر این بوده است که به جرم تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی پرداخته شود.
کلیدواژه تجاوز به عنف ,اکراه ,اجبار ,رضایت زنان به عنف
آدرس
پست الکترونیکی msi.journal@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved