>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه فرهنگ مرد منشی در سازمان با عملکرد زنان پلیس  
   
نویسنده احمدی محمد حسین ,الوند مریم
منبع مطالعات پليس زن - 1390 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:132 -163
چکیده    این مقاله با هدف بررسی «رابطه و فرهنگ» مرد منشّی با «عملکرد پلیس زن» فرماندهی پلیس تهران بزرگ، درسال 1389 تهیه شده است. فرضیه پژوهشی تاکید می‌کرد که بین «مرد منشی» و «عملکرد پلیس زن» رابطه برقرار است. با شناسایی و سنجش این رابطه، اِعمال تغییر، تحول و مدیریت فرهنگ سازمانی زنان پلیس، دادن راهکار، به منظور تغییر باورها و هنجارهای نامناسب، تقویت باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مناسب به منظور افزایش عملکرد را می‌توان امکان‌پذیر ساخت.نوع تحقیق، کاربردی و روش به صورت توصیفی - پیمایشی است. برای آزمون فرضیه تحقیق، از بین 859 تن کارکنان زن فاتب بر اساس فرمول کوکران، شمار 160 تن به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده و از طریق پرسشنامه سوالات استاندارد هافستد و پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از تکنیک‌های آماری جمع‌آوری و سپس با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی «پیرسون») ارتباط متغیر با عملکرد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور برای پرسشنامه این تحقیق79 درصد بوده است.با توجه به این که دامنه همبستگی پیرسون برابر با 230 دهم درصد، سطح معناداری برابر با 001/0 و عدد مورد نظر از 5 درصد کوچک‌تر است، می‌توان عنوان کرد که همبستگی و رابطه بین مرد منشی و عملکرد پلیس زن برقرار بوده و فرضیه مورد نظر تایید می‌گردد و فرهنگ سازمانی به سمت مردمنشی سوق داده شده است.واژگان کلیدی: پلیس زن،فرهنگ سازمانی، مردمنشی، عملکرد
کلیدواژه پلیس زن ,فرهنگ سازمانی ,مردمنشی ,عملکرد
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved