>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد (از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد 1388-1387)  
   
نویسنده آزادواری مینا
منبع مطالعات پليس زن - 1390 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:6 -28
چکیده    چکیده:مسیله و هدف: انجام هدف‌های سازمان با حداقل هزینه و عواقب نامطلوب را کارایی می‌نامند. کارایی در سازمان‌ها به‌ویژه در سازمان‌های نظامی و انتظامی که ویژگی اصلی آنها نظم و انضباط می‌باشد یکی از شاخص‌های اساسی ارزیابی موفقیت یک سازمان با بخش‌های آن محسوب می‌شود و اگر به هر دلیلی ارزیابی از عملکرد یک سازمان یا بخشی از آن کارایی نشان ندهد، مسایل و مشکلات بسیاری را برای سازمان به بار خواهد آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از منظر کارکنان سطوح مختلف فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد می‌باشد.روش: روش تحقیق حاضر از نوع اکتشافی و زمینه‌ای – موردی می‌باشد و جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و فرماندهان ستاد فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی ثامن و روسای دوایر کلانتری بانوان مشهد می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 112 نفر از آنان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار بخش پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است.یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از حیث شاخص‌های سرعت عمل، دقت عمل، صحت عمل، انگیزه و مسیولیت‌پذیری در شرایط مناسبی قرار دارد.نتایج: وجود عواملی چون سرعت عمل، دقت عمل، صحت عملکرد، انگیزه و مسیولیت‌پذیری به هنگام انجام وظایف شغلی محوله به کارکنان کلانتری بانوان مشهد حاکی از این است که این کارکنان از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد از کارایی لازم در انجام وظایف محوله برخوردارند.کلید واژه‌ها: کارایی (efficiency)، دقت (Accuracy)، سرعت عمل (Speed)، مسیولیت‌پذیری (Responsibility)، صحت عمل (Authenticity)، انگیزه (Motivation)، کلانتری بانوان (women police department)
کلیدواژه کارایی (efficiency) ,دقت (Accuracy) ,سرعت عمل (Speed) ,مسیولیت‌پذیری (Responsibility) ,صحت عمل (Authenticity) ,انگیزه (Motivation) ,کلانتری بانوان (women police department)
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved