>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فعالیت‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‏گیت و تاثیر آن در پایگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکولار  
   
نویسنده دولانی عباس ,زند سهیلا ,برادر رویا
منبع بازيابي دانش و نظام هاي معنايي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:43 -69
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان حضور و فعالیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ‏الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‏گیت و تاثیر آن در پایگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکولار بر اساس شاخص‌های دگرسنجی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر نوع پیمایشی و از منظر روش‏شناسی علم‌سنجی با رویکرد دگرسنجی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا بود که عضو شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‏گیت بودند. برای تجزیه‌وتحلیل آماری نیز از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی شامل فراوانی و میانگین هر یک از شاخص‌های اندازه‏گیری شده در شبکه‏ ریسرچ‏گیت، پایگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکولار بود. از آمار استنباطی (آزمون‏های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس و من ویتنی) نیز جهت سنجش روابط و وجود و یا عدم وجود اختلاف بین متغیرهای موردبررسی استفاده گردید. یافته‏ها نشان دادند بیشترین میزان حضور و فعالیت مربوط به دانشکده فیزیک –شیمی است. دانشکده‏های هنر و ادبیات با میانگین نمره آر.جی صفر، فعالیت جدی نداشتند. همچنین همبستگی مثبت معنادار میان شاخص‌های دگرسنجی در ریسرچ‏گیت با شاخص‌های استنادی گوگل‏اسکولار و اسکوپوس وجود دارد. با افزایش به اشتراک‏گذاری دانش و فعالیت پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‏گیت، رویت‏پذیری آثار علمی آنان افزایش می‏یابد و این به‌نوبه خود افزایش شاخص‌های استنادی در پایگاه‌های اسکوپوس و گوگل‏اسکولار را نیز به دنبال دارد.
کلیدواژه اعضای هیئت ‏علمی، دانشگاه الزهرا، دگرسنجی، ریسرچ‏گیت، شبکه‏های اجتماعی
آدرس دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی, ایران, دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی, ایران, دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved