>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره‌وری آسیایی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)  
   
نویسنده سرمدی محمدرضا ,عفتی فاطمه
منبع بازيابي دانش و نظام هاي معنايي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:1 -23
چکیده    هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح بلوغ و میزان آمادگی شهرداری تهران جهت استقرار مدیریت دانش و نیز بررسی وضعیت فرایندهای چرخه دانشی بر اساس مدل بهره‏وری آسیایی بوده است. روش پژوهش، پیمایشی و نوع آن کاربردی بوده است. جهت گردآوری داده‏ها از پرسشنامه استاندارد سازمان بهره‏وری آسیایی و نیز سوالات تکمیلی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 23 و میزان ضریب آلفای 0.95 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از مدیران و کارمندان متخصص فعال در حوزه منابع انسانی سازمان بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود، شهرداری تهران با کسب 99.51 امتیاز در سطح دوم از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان پس از آگاهی از مزایای مدیریت دانش بر بهبود فرآیندهای کسب‏و‏کار و بهره‏وری، نسبت به آن اطلاعاتی را جمع‏آوری و نسبت به اهمیت آن احساس نیاز نموده ‏است. همچنین نتایج رتبه‏بندی گروه‌های معیار نشان داد که بالاترین و پایین‏ترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیارهای «فناوری اطلاعات» و «فرایند دانشی» است. تمرکز بر زیر فرایندهای چرخه دانشی، نظیر به‏کارگیری، نگهداری، تسهیم و خلق دانش حاکی از آن بود که سازمان بایستی برای بهبود وضعیت موجود، نسبت به پیاده‌سازی راهکارهایی همچون ایجاد یک ساختار مشخص برای راهبری مدیریت دانش (حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت دانش، توسعه فرهنگ به تسهیم و به‌کارگیری دانش) از طریق تشکیل انجمن‏های خبرگی، توسعه مدیریت دانش پروژه، جاری‏سازی ابزارهایی نظیر مستندسازی تجارب خبرگان، کافه‏های دانش و غیره اقدام نماید.
کلیدواژه ارزیابی، بلوغ مدیریت دانش، شهرداری تهران، مدل سازمان بهره‏وری آسیایی، معیار
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه علمی علوم تربیتی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی fatemeeffati@alumni.ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved