>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های عمومی استان گیلان  
   
نویسنده نجفی خواه رقیه ,جلالی دیزجی علی ,مومنی عصمت
منبع بازيابي دانش و نظام هاي معنايي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:69 -95
چکیده    پژوهش حاضر به امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی کتابخانه های عمومی استان گیلان وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه مبتنی بر پرسشنامه اربیس و ابزار ارزیابی انجمن کتابداران آمریکا است که یکی مخصوص سرپرستان کتابخانه ها و دیگری مخصوص کتابداران و مسئولان کتابخانه ها است. جامعه پژوهش، تعداد 65 کتابخانه فعال مستقر در استان گیلان بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نرم افزار اس. پی. اس. اس. صورت گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از دو سوم کتابداران در جامعه آماری پژوهش مهارت های لازم را در این زمینه دارند و در این زمینه امکان لازم فراهم است. اکثریت کتابخانه های مورد بررسی از نظر تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی خدمات مرجع مجازی با توجه به نرم افزار منتخب در پژوهش مشکلی ندارند. اما در خصوص منابع و پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی لازم برای تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران با مشکل مواجه هستند. در حال حاضر برای راه اندازی و ارائه اینگونه خدمات هیچ گونه بودجه اختصاصی وجود ندارد و این فقدان، مشکل اصلی کتابخانه ها در ارائه خدمات مرجع مجازی به شمار می رود .نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت کتابخانه های عمومی استان گیلان می توانند با تامین منابع و پایگاه های الکترونیکی لازم و نیز تامین بودجه مورد نیاز، اقدام به ارائه خدمات مرجع مجازی نمایند.
کلیدواژه استان گیلان، امکان‌سنجی، خدمات مرجع، خدمات مرجع مجازی، کتابخانه‌های‌ عمومی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران, ایران. اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی تهران, گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی تهران, گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی momeni.esmat@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved