>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت خدمات عمومی و اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز  
   
نویسنده عظیمی محمدحسن
منبع بازيابي دانش و نظام هاي معنايي - 1394 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:117 -135
چکیده    هدف: بررسی این پژوهش بررسی وضعیت ارائه خدمات در مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اعم از کتابخانه‌های دانشکده‌ها و کتابخانه مرکزی بود. روش: روش مورداستفاده در این پژوهش پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی بود. یافته‌ها:  نتایج این بررسی نشان داد که درمجموع، خدماتی که در این کتابخانه‌ها ارائه می‌شوند ضمن محدود بودن، از استانداردهای موجود مرتبط نیز فاصله دارد. نتیجه‌گیری: ازآنجاکه بررسی‌ها حاکی از فاصله قابل‌توجه کتابخانه‌های موردبررسی با استانداردهای مربوطه در این حوزه بود. در جامعه موردبررسی، خدماتی که در کتابخانه‌ها ارائه می‌شود، عمدتاً قالب سنتی داشته و کمتر از رنگ و بوی تحولات نوین برخوردار است. آن دسته از خدماتی که به‌ویژه دارای روح کاربر مداری بوده و حضور آن‌ها در کتابخانه می تواند جلوه‌ای از ترقی در خدمات باشد، مانند امانت بین‌کتابخانه‌ای و خدمات اطلاع‌رسانی، یا در کتابخانه‌های موردبررسی ارائه نمی‌شوند و یا اینکه به‌طور ناقص و غیر کارآمدی ارائه می‌شوند. درمجموع در این کتابخانه‌ها شرایطی حاکم است که از یک شرایط مطلوب و مترقی فاصله بسیاری دارد. مقایسه تک‌تک خدمات موردنظر در این بررسی با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی نشان داد که تقریباً هیچ‌یک از خدمات ارائه‌شده در این کتابخانه‌ها برابر با استاندارد نیست و جامعه خدمت گیرنده از دریافت خدمات استاندارد در این کتابخانه بهره‌مند نیست. نتایج پژوهش حاضر همانند تمام پژوهش‌های بررسی‌شده در پیشینه نشان از عدم انطباق خواسته‌ها و انتظارات کاربران با خدمات تعریف‌شده و قابل‌ارائه می‌دهد.
کلیدواژه خدمات آموزشی، خدمات اطلاعاتی، خدمات عمومی، خدمات مرجع، دانشگاه شهید چمران
آدرس دانشگاه شهید چمران, ایران. دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی azimih@scu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved