>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاهی بر پیوند متقابل هستی ‌شناسی ها و مدیریت دانش  
   
نویسنده باواخانی آناهیتا
منبع بازيابي دانش و نظام هاي معنايي - 1394 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:101 -116
چکیده    هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل هستی شناسی ها، به منزله ابزاری پیشرفته در بازنمون اطلاعات و مدیریت دانش، بعنوان بستری مناسب برای بکارگیری هستی شناسی ها می باشد.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و اطلاعات آن از طریق جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی فراهم آمده است.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی مفهوم هستی شناسی و مدیریت دانش و نیز روابط میان آنها پرداخته است.یافته ها: در سازمان های امروزی، لزوم بکارگیری و استفاده از هستی شناسی ها در فرایندهای مرتبط با دانش موجود، بیش از پیش مطرح است. چرا که هستی شناسی بعنوان ابزاری قدرتمند، توان بازنمون دانش مفهومی در سازمان ها را بخوبی داشته و کمک شایانی به پویایی دانش سازمانی می نمایند.نتیجه گیری: هستی شناسی با فراهم کردن مجموعه‌ای از تعاریف رسمی برای مفاهیم یک حوزه و تعیین روابط میان آن‌ها، زمینه تشکیل یک پایگاه دانش را برای آن حوزه موضوعی فراهم می آورد. این امر بویژه در سازمان های تخصصی به منزله ارزش افزوده در پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی به شمار می آید.
کلیدواژه نظام مدیریت دانش، هستی‌شناسی، وب معنایی، سازمان دهی دانش
آدرس دانشگاه الزهر, ایران
پست الکترونیکی a.bavakhani@alzahra.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved