>
Fa   |   Ar   |   En
   مشترکات و تبادلات زبان فارسی و زبان اردو  
   
نویسنده عمر ماریہ
منبع آناهيتا - 2016 - دوره : - شماره : 3 - صفحه:71 -84
چکیده    روابط فرھنگی و تعلقات تاریخی میان دو ملت برادر ایران و پاکستان از قدیم الایام واز سده های بسیار کهن وجود داشته است۔ در صفحات تاریخ سرزمین پارس و سرزمین شرقی هند و پاکستان و پس از خیزش اسلام ،این حقیقت بر همه دیرینه شناسان و تاریخ نگاران روشن است کہ اسلام در شبہ قارہ بوسیلہ فارسی زبانان واردشد۔ سپس پادشاھان پارسی زبان کہ برشبہ قارہ حاکم گردیدند موجب گسترش زبان و ادبیات پارسی در این سرزمین شدند اماچون سپاہیان ھمین پادشاھان مسلمان افرادی از مناطق مختلف بودند کہ بہ زبانہای محلی خود سخن می گفتند در اردوگاههای لشگریان با ممزوج شدن با زبان دیوانی و همه گیر پارسی و اختلاط آن با زبانہای محلی شبہ قارہ موجب شد تا در دراز مدت زبان و تکلمی جدید پدیدار گردد۔ با همنشینی این افراد با باشندگان بومی شبہ قارہ زبان جدیدی بہ اسم اردو بوجود آمد کہ بعدها این زبان نوپیدایش یافته در سراسر ھند و پاکستان گستر ده و همه گیر شد و بامرور زمان این زبان جدید در شبہ قارہ جایگاہ پارسی را گرفت و جایگزین آن شد. اما آنچه که حائز اهمیت است مہم آن است کہ اغلب کلمات زبان اردو از زبان پارسی گرفتہ شدہ است هر چند به فراخور مکانی و جغرافیایی نوع بیان و حتی مفهوم کاربردی آن هر چند محدود تغییر یافت و در زبان اردو کاربردی نوین پیدا کرد. زبان پارسی بر ادبیات محلی (ھرچند که با رسم الخط پارسی نگارش می گردد و تلفظ می یابد ویا به زبانہای محلی دیگر این منطق بکار میرود چون پنجابی و سندی و سراییکی و بلوچی و پشتو)و بر زبان و ادبیات اردو شدیدًا تاثیر گذاشتہ است۔ بطور نمونہ تواریخ و منظومہ ھای رزمی کہ تحت بر پیروی از شاھنامہ فردوسی نوشتہ شدہ یا کتب ارزندہ ی دیگری کہ توسط ادباء و شاعران شبہ قارہ در تتبع و پیروی کلام مولانا، سعدی یا حافظ بہ جای گذاشتہ شد را میتوان از نمونه ها و شاهدان عینی و ملموس این تاثیر گذاری نام برد۔ ھمچنین این نفوذ فارسی در شکل گیری و خلق ضرب المثل ھای این منطقہ ھم آشکار است و در محاوره روزمره مردم این خطه برای بیان عمیق تر و موثر تر کلام و منظور خود یا بصورت اصل یعنی بہ زبان فارسی یا معادل آنرا باز با قرض گرفتن اسامی و ترکیب های پارسی استفادہ می کنند۔ بعد از استقلال و تاسیں کشور پاکستان ،دولت ایران در شہر ھای بزرگ و مراکز علمی و رایزنی ھای فرھنگی را بعنوان پاسداران زبان و ادب پارسی و ترویج آن تاسیں نمود کہ نہ تنہا برای گسترش و عمیق تر ساختن روابط برادرانه و دوستانه درمیان مردم ایران و پاکستان سعی و کوشش می کنند بلکہ برای حفظ زبان فارسی و نفوذ و گسترش زبان فارسی در کنار زبان اردو به آموزش و تحقیق دانشجویان و دانش پژوهان همت گمارده اند۔ از آنجا که اھالی پاکستان خود را وارث فرھنگ و تمدن و زبان ومیراث ادبی نیاکان و پادشاھان مسلمان شبہ قارہ می دانند همواره در این تلاش مقدس همراه و همگام بوده اند ۔
کلیدواژه زبان ,اردو ,فارسی ,ایران ,پاکستان
آدرس دانشگاہ ال -سی بانوان, گروه زبان و ادبیات فارسی, پاکستان
پست الکترونیکی mariaumer23@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved