>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکرد شبکه ای، راهکار اشراف اطلاعاتی ناجا  
   
نویسنده پورمنافی ابوالفضل
منبع مطالعات راهبردي ناجا - 1395 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:33 -64
چکیده    واقعیت‌های موجود و روندهای راهبردی نشان می‌دهد که دست‌یابی به اهداف کلان، بدون داشتن اطلاعات اساسی و کلیدی از روندهای موجود بر سر راه امروز و آینده و آگاهی از موانع و تنگناهای رقابت و کشاکش‌های جهانی و طی مسیرهای پُرفراز و نشیب و دل بریدن از برنامه‌های متعارف و معمولی محقق نخواهد شد و لذا یافتن سیاست‌های اطلاعاتی و شناختن شیوه‌ها و کارکردهای اشراف در سطح کلان و اشاعه شبکه‌ی یکپارچه از علوم و دانش‌های اطلاعات پایه و تولید و توزیع اثربخش، تنها راه رسیدن به این هدف مهم و کلیدی می‌باشد. در این میان الگوی راهبردی اشراف اطلاعاتی ناجا جامع‌ترین الگویی است که می‌تواند ساختار لازم را در مسیر رسیدن به امکان مناسب و برتر اطلاعاتی، در تصمیم‌سازی مناسب برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.  الگوی اشراف اطلاعاتی از الزامات و پیشران‌های کلیدی در کارآمدسازی مدیریت غافل‌گیری و آینده‌نگاری برخوردار است و شناخت و به کارگیری آن‌ها بسترهای لازم را در تامین کارکردهای اساسی تصمیم‌سازی از طریق این الگو به وجود می‌آورد و ضرورت طراحی جامع در این رویکرد را به عنوان یکی از الزامات اصلی الگوی اشراف اطلاعاتی ناجا را مطرح می‌نماید. در این مقاله سعی شده ارکان، عناصر، پیش فرض‌ها و چارچوب نظری حاکم بر طراحی اشراف اطلاعاتی ناجا احصاء و تبیین گردد. سپس ابعاد مختلف آن اعم از کارکرد، موضوع، منشاء، نیازهای اطلاعاتی و سطوح و نیز مولفه‌های آن در مقابل رویکردهای مرسوم و متعارف تشریح گردیده و در پایان نیز با استفاده از تکنیک اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌های آن تعیین گردد.
کلیدواژه اشراف اطلاعاتی ,تفکر اطلاعاتی ,رویکرد شبکه ای ,آینده نگاری ,اثربخشی
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
پست الکترونیکی a.poormanafi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved