>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده هادی پیکانی مهربان ,رشیدپور علی ,اسعدی محمود
منبع مطالعات راهبردي ناجا - 1399 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:109 -146
چکیده    اجرای خط مشی ها نقشی بسیار حیاتی را در حل معضلات و مسائل عمومی جامعه برعهده دارند و کیفیت مدیریت بخش عمومی را می توان برحسب میزان موفقیت در اجرای خط مشی های عمومی مورد سنجش قرار داد؛ اما اغلب بین تصویب قوانین و مقررات و به کارگیری آنها شکاف بزرگی قرار دارد و این شکاف ممکن است از طریق خط مشی گذاران، بزرگ تر و ژرف تر شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه اجرای خط­مشی عمومی استفاده شد و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از روش دلفی استفاده گردید. بر اساس نظر خبرگان، 5 عامل مجریان خط مشی، تدوین کنندگان خط مشی، جامعه هدف خط مشی، ماهیت خط مشی و عوامل محیطی به عنوان عوامل موثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و نتایج به کارگیری روش های تصمیم گیری نشان می دهد که از میان این عوامل پنج گانه، عوامل مربوط به مجریان خط مشی های عمومی در رتبه نخست، عوامل مربوط به ماهیت خط مشی در رتبه دوم، عوامل مربوط به تدوین کنندگان خط مشی در مرتبه سوم و عوامل محیطی و عوامل جامعه هدف خط مشی، به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم جای می گیرند.
کلیدواژه خط مشی ,مجریان خط مشی ,خط مشی گذاری عمومی ,گمرک
آدرس دانشگاه خوراسگان اصفهان, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه خوراسگان اصفهان, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه خوراسگان اصفهان, دانشکده مدیریت, ایران
پست الکترونیکی asadi1398m@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved