>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی مدیریت بهره برداری از ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان  
   
نویسنده جوادی نیاکانی حسن ,حسینی محمد رضا ,شیرزاد هادی ,امینیان بهادر
منبع مطالعات راهبردي ناجا - 1399 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:61 -86
چکیده    پدیده جهانی‌شدن در تمامی عرصه‌ها ازجمله در عرصه امنیتی نیز وارد شده‌است و نهادهای مجری قانون در کشور قادر نخواهند بود به‌تنهایی از عهده تهدیدهایی نظیر مواد مخدر، تروریسم، پول‌شویی، قاچاق انسان و ... که جنبه جهانی یافته‌اند، برآیند و همکاری نیروهای امنیتی و پلیسی کشورهای مختلف در حل این معضلات، ضرورتی گریزناپذیر است؛ در این میان، شناخت و احصای دقیق و فنی ظرفیت‌های سازمان اینترپل، موضوع بسیار تعیین‌کننده‌ای در چگونگی همکاری با این سازمان بین‌المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمان است. این پژوهش که با هدف دستیابی، احصا و رتبه‌بندی ظرفیت‌ها و تهیه الگو انجام پذیرفته‌است، از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است و با نگاهی به سند چشم‌انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام پذیرفته‌است. در آغاز، پرسش‌نامه محقق‌ساخته که حاوی 121 گویه است، بین خبرگان توزیع شد و از این میان، 60 پرسش‌نامه قابل‌ تجزیه‌وتحلیل حاصل گردید. اطلاعات جمع‌آوری‌شده پس از اعتبارسنجی تجزیه‌وتحلیل گردید و ظرفیت‌های استخراج‌شده با آزمون تی تک نمونه‌ای در سطح اطمینان 95% تایید و با آزمون فریدمن رتبه‌بندی شد. 121 شاخص به‌همراه 20 مولفه ظرفیت‌های سازمان اینترپل در 6 بعد سامانه‌ای و فناوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی پلیسی و آموزش مورد تایید قرار گرفت و مهم‌ترین ظرفیت،‌ مطابق رتبه‌بندی ظرفیت‌های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان، متعلق‌به ظرفیت سامانه‌ای و فناورانه و راهبردی است و این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات‌محور درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
کلیدواژه اینترپل ,ظرفیت ,مدیریت بهره برداری ,جرایم ,مجرمان
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, پژوهشکده علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا, ایران, دانشکده وزارت امور خارجه, گروه روابط بین الملل, ایران
پست الکترونیکی bahaminian@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved