>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی پیشگیری انتظامی از بزه دیدگی و بزهکاری کودکان خیابانی  
   
نویسنده بختیاری لطفعلی ,درویشی صیاد
منبع مطالعات راهبردي ناجا - 1399 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:25 -60
چکیده    یکی از آسیب‌های جدی جوامع درحال‌توسعه، گسترش روز‌افزون کودکان خیابانی است که اغلب از طریق تکدی‌، بزهکاری‌، شغل‌های کاذب فصلی و ... امرار معاش می‌کنند. تامین امنیت از سوی پلیس برای این قشر آسیب‌پذیر، با توجه به نوع اقدامات پیشگیرانه متناسب با این گروه، بدون شناسایی آسیب‌های درون و برون‌سازمانی میسر نخواهدشد؛ از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی آسیب‌های پیشگیری انتظامی از بزه‌دیدگی و بزهکاری کودکان خیابانی به‌منظور سنجش وضعیت موردانتظار برای نیل به شرایط ایده‌آل است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی(کیفی - اکتشافی) است. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان، مدیران و خبرگان است که در حوزه پیشگیری انتظامی پلیس دارای سابقه فعالیت بوده‌اند و برای انتخاب نمونه نیز از روش هدفمند قضاوتی و گلوله‌برفی استفاده شده‌است. این تحقیق با انجام 25 مصاحبه و سپس داده‌ها به روش تحلیل تم مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و بر اساس طبقه‌بندی سه‌شاخگی میرزایی در سه بعد ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای دسته بندی شد. تعداد 4 مولفه یا تم اصلی در بعد ساختاری شامل ساختار، اهداف و راهبرد سازمانی، فرآیندها و روش‌ها، منابع مادی و مالی؛ تعداد 4 مولفه یا تم اصلی در بعد رفتاری شامل آموزش، انگیزه، تجربه و مهارت، و فرهنگ سازمانی؛ تعداد 5 مولفه یا تم اصلی در بعد زمینه‌ای شامل اجتماعی و فرهنگی، ارباب‌رجوع، زیرساخت‌ها و مبادی پشتیبانی‌کننده، بسترهای قانونی و حقوقی و تعامل با محیط علمی بیرونی شناسایی شد. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل تم و مولفه‌ها و شاخص‌های آسیب پیشگیری انتظامی از جرایم کودکان خیابانی نشان می‌دهد که بین وضعیت موجود پیشگیری با وضعیت مورد انتظار بر اساس قواعد و استاندارهای بین‌المللی حقوق کودکان و نوجوانان و فرآیند اقدامات پیشگیرانه از جرایم کودکان خیابانی در 85 شاخص یا آسیب شناسایی‌شده، فاصله زیادی وجود دارد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای اصلاح و تقویت شاخص‌های به‌دست‌آمده از سوی محققان مطرح شده‌است.
کلیدواژه آسیب شناسی ,پیشگیری انتظامی ,عوامل ساختاری ,عوامل رفتاری ,عوامل زمینه ای ,کودکان خیابانی
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
پست الکترونیکی s49darvishi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved