>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای پدافند غیر عامل در پیشگیری از آسیب پذیری فاوا ناجا  
   
نویسنده دعاگویان داود
منبع مطالعات راهبردي ناجا - 1396 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:87 -108
چکیده    گزارش علمی راهبردهای پدافند غیر عامل در پیشگیری از آسیب‌پذیری فاوا ناجا با هدف نظام‌مند کردن تفکرات راهبردی پدافند غیر عامل در موضوع پیشگیری از ناامنی‌های فاوا ناجا صورت گرفته است. نظریه‌های پدافندغیرعامل مشخص می‌کند که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مانند مراکز داده، سیستم‌عامل ملی، شبکۀ تلفن ثابت و همراه، ماهواره، شبکۀ بی‌سیم، و فیبر‌نوری،جزو زیرساخت‌های حیاتی و به عنوان حلقۀ سوم از مدل 5 حلقه‌ای وارن بوده وکاهش آسیب‌پذیری آن دررویارویی با تهدیدهای دشمن و تهدیدهای طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد. روش پژوهش پیش رو کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-تحلیلی است. جامعۀ آماری استادان و کارشناسان حوزۀ پدافند غیر عامل نفر است که از طریق جدول مورگان، به روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته است که پیش از اجرا اعتبارآن از راه اعتبار محتوا و پایایی آن از راه آلفای کرونباخ تایید شد. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش‌ها، اصول پدافند غیر عامل در فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌طور کامل، مورد توجه قرار نگرفته است. بی‌توجهی به استحکامات فاوا آسیب‌پذیری آن‌ها را در مواقع بحرانی افزایش داده است. همچنین، نسبت به دیگر اصول پدافند غیر عامل، مانند توجه به اصل فریب دشمن، پراکندگی مکآن‌های فاوا و داشتن پناهگاه برای کارکنان فاوا توجه نشده است که این مهم آسیب‌پذیری فاوا را در مواقع بحرآن‌های ناشی از جنگ و بحرآن‌های طبیعی به شدت افزایش می‌دهد. به منظور حفاظت از تجهیزات فاوا و برقراری امنیت خدمات شبکه‌های adsl با رویکرد پدافند غیر عامل و به منظور دست یافتن به اهداف ترسیم شده در اسناد پدافند غیر عامل موارد زیر، در دو بخش سخت‌افزاری (پدافند غیر عامل در حوزۀ مکانی ) و نرم‌افزاری (پدافند غیر عامل در حوزۀ سیستمی نرم‌افزاری)پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه پدافند غیر عامل، فاوا، پیشگیری، آسیب ها، بایست ها
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved