>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل برهمکنش‌های فناورانه کاربران در فضاهای باز عمومی دانشگاهی در راستای پیاده‌سازی سایبر پارک‌های شهری مطالعه موردی: پردیس باغ ملی دانشگاه هنر  
   
نویسنده برمایه ور بهنود ,کوکبی لیلا
منبع شهر پايدار - 1399 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:59 -73
چکیده    ظهور دنیای مجازی منجر به خلق فضاها و ایجاد الگوهای رفتاری نوینی در زندگی انسان مدرن امروزی شده است. در همین راستا، سایبر پارک، از طریق هم آفرینی فضاهای باز عمومی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرصت‌های فراوانی را برای ذی‌اثران در حوزه تعاملات دیجیتالی (تبادل اطلاعات، انتقال تجارب، به اشتراک‌گذاری دانش و...) فراهم کرده است. درواقع، سایبر پارک زیست‌بوم اجتماعی هوشمندی است که در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، می‌تواند با استفاده از افزارهای فناورانه و در بستر طبیعت، نیازها و خواسته‌های افراد را به‌ویژه در زمینه آموزش و یادگیری برآورده کند. هدف اصلی این پژوهش، امکان‌سنجی پیاده‌سازی سایبر پارک‌ها از طریق برهمکنش‌های فناورانه کاربران در فضاهای باز عمومی دانشگاهی است و پردیس باغ ملی دانشگاه هنر به‌عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب‌شده است. بدین منظور، داده‌ها به‌صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و سپس با بهره‌گیری از روش تحلیل کمی و به‌کارگیری نرم‌افزار آماری spss و نیز به کمک راهبرد پژوهشی مطالعه موردی، تحلیل داده‌ها انجام‌شده است. برای ارتقای اعتبار این پژوهش، مطالعه آزمایشی (30 عدد پرسشنامه) اجرا شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار سایبر پارک درون فضاهای باز عمومی دانشگاهی نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌های فناورانه در این مکان و تامین فضای مناسب (به‌خصوص محیط طبیعی) برای فراهم شدن امکان حضور افراد برای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و به اشتراک‌گذاری تجارب حاصل از آن‌ها است. یافته‌ها به اشتیاق و تمایل بالای ذی‌اثران (دانشجویان یا کاربران اصلی) به مشارکت در امور مربوط به فضای باز عمومی آموزشی نیز اشاره دارند. همچنین، کیفیت فضای باز عمومی پردیس باغ ملی دانشگاه هنر به‌شدت مرتبط با امکانات موجود در آن بوده و با زندگی اجتماعی دانشجویان (مرتبط با کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات) همبستگی قوی دارد.
کلیدواژه سایبر پارک، فضاهای باز عمومی دانشگاهی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ذی‌اثران، برهمکنش‌های فناورانه
آدرس دانشگاه هنر, ایران, دانشگاه هنر, ایران
 
   Analysis of Technological Interactions of Users in the University Public Open Spaces in line with the Implementation of Urban Cyber Parks Case Study: Baghe Melli Campus of the University of Art  
   
Authors Barmayehvar Behnod ,Kowkabi Leila
Abstract    Extended AbstractIntroductionThe emergence of the virtual world has led to the creation of spaces and new patterns of behavior in the life of modern human being. In this regard, Cyber Park through the cocreation of public open spaces and the use of new information and communication technologies, provide many opportunities for stakeholders in the field of technological interactions (information exchange, transfer of experiences, knowledge sharing, etc.). In fact, Cyber Park is a smart social ecosystem that can meet the needs and desires of individuals, especially in the field of education and learning, by using of technological equipment and in the context of nature, in order to achieve the goals of sustainable development. Given the characteristics of Cyber Park, spaces such as parks, squares, historical areas, riversides, resorts and public open spaces are known to create suitable Cyber Parks. These spaces allow people to develop their social and cultural contributions, and in addition to taking advantage of the surrounding space, they will be able to improve the quality of various aspects of their lives. In these public open spaces, the proper implementation of information and communication technologies (as one of the main bases of Cyber Park formation) is essential and consist of the technological optimizations, improving the infrastructures and superstructures, developing the hardware and the software, as well as equipping of the facilities. As the main base of Cyber Parks through participation and social interactions, innovative actions and the development of discourse and relationships between spaces, stakeholders also play a key role in the process of its formation. MethodologyThe main purpose of this study is to evaluate the feasibility of implementing Cyber Parks through the technological interactions of stakeholders (students) in the university public open spaces. In order to achieve the goals of the research, main question is proposed as follow: “How does university public open spaces affect technological interactions (students’ activities and relationships with each other) in terms of the quality of the spaces and facilities available?”. Thus, during the research process, how to adapt the basic concepts of Cyber Park with a public open educational space in the university environment has been analyzed in order to explain the requirements of implementing Cyber Park, especially in academic context. For this purpose, Baghe Melli campus of the University of Art in Tehran has been selected as the case study and data were collected in the field through an online questionnaire survey that explored students’ views and behaviors towards university public open spaces. Then, using quantitative analysis method and SPSS statistical software and also with the help of case study strategy, data analysis was performed. In order to improve the validity of the research, first a pilot study (30 questionnaires) is conducted and then the main questionnaire is prepared. Results and discussionDuring the research, various dimensions such as the quality of the university public open spaces, the qualities and facilities available in the university public open spaces of the university, student social life and the social interactions taking place in relation to information and communication technologies, the degree of willingness to cooperate in the design and maintenance of public open spaces of the university, daily use of information and communication technologies and the kind of them in the public university spaces and the quality of information and communication technologies has been explored. In the statistical analysis, with the help of ttest and according to Pearson coefficient (correlation test), correlation levels, the forming dimensions of Cyber Park with each other and the indicators of each dimension have been tested separately. The findings emphasize the enthusiasm and high willingness of stakeholders (university student) to participate in matters related to the university public space. In addition, the quality of the public open space of Baghe Melli campus in the University of Art is strongly related to its facilities and has a strong correlation with the social life of students (related to the use of information and communication technologies). On the other hand, students’ need for the development of information and communication technologies in the open space is positively assessed and reflects the preferences of stakeholders for the application of technologies, which is important in the formation of Cyber Park in the university public space. ConclusionThe research findings show that the success of Cyber park requires the development and strengthening of technological infrastructure in this place and the provision of appropriate space (especially natural environment) to allow people to use information and communication technologies and share experiences of them. This can be achieved through the optimization of technology cores, infrastructure and superstructures, hardware and software, as well as the development of facilities
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved