>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و تبیین امر روزمره در فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: فضای کافه‌های شهر دزفول  
   
نویسنده قلاوند محسن ,عبدالهی عادل ,سلطانی فر محمد ,شریفی منصور
منبع شهر پايدار - 1399 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:97 -106
چکیده    زندگی روزمره شهری مفهوم تازه ای در علوم اجتماعی و جامعه شناسی شهری نیست و تاکنون نقش مهمی در خیزش مطالعات مربوط به حوزه های شهری و جامعه شناسی ایفا کرده است. به گونه ای که زندگی روزمره شهری اصلی ترین قلمرو تولید معنا در رهیافت های نظریه پردازان این حوزه بوده است. یکی از فضاهای شهری که امروزه  امر روزمرگی در آن بسیار پررنگ می باشد کافه ها می باشند. از این رو در پژوهش حاضر سعی گردیده است تا با روش گرند تئوری مفاهیم، متغیرها و مقولات که در شکل گیری امرروزمره در فضای کافه ها موثرند، مورد بررسی قرار گیرند. در این پژوهش با روش گرند تئوری به جمع آوری و تحلیل داده ها با کد گذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. نمونه گیری  نظری تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. حجم نمونه طبق قاعده اشباع مشخص شده. ضمن آنکه حداقل با 40 نفر مصاحبه انجام شد و  تعداد 210 مفهوم شناسایی گردید. بهره مندی از کافه ها و مصرف آن به عنوان یکی از فضاهای شهری دارای 14 مقوله اشتغال زایی، جامع نگری نیازها و زیرساخت ها، تجربه اندوزی، گرایش به مدرنیسم، شکل گیری حس تعلق اجتماعی، ارزشمند بودن فضای حاکم بر کافه، معرفی معماری مدرن، ارائه عادت واره ها و ذائقه های جدید، اوقات فراغت، رفع تنش های فکری و روانی، هویت پنداری فردی و ملی، قانون گریزی، عرفی شدن و تشکیل سوژه های سیاسی است. نتایج نشان می دهد که 5 عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی در شکل گیری امر روزمره موثرند. سپس هریک از این عوامل با استفاده از پاسخ های جامعه آماری به وسیله پرسشنامه ساخته شده از بخش کیفی  با ضریب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته نشان می دهد که عامل فرهنگی (6.25)، عوامل اقتصادی (10.16)، عوامل اجتماعی (10.16)، عوامل سیاسی (6.18)، عوامل روانی (1.45)، از بیشترین تا کمترین تاثیر در شکل گیری امر روزمره در فضای کافه ها را دارند.
کلیدواژه امرروزمره، فضای عمومی، کافه‌های شهری، شهر دزفول
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان, ایران, موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved