>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در شهرداری‌های شهر یزد  
   
نویسنده رضایی محمد رضا ,احمدی نژاد سمیه ,سرایی محمدحسین ,عندلیب اردکانی داود
منبع شهر پايدار - 1399 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:67 -85
چکیده    مدیریت دانش یکی از حیاتی‌ترین عوامل بهبود عملکرد کارکنان، موفقیت یا شکست مدیران و مزیت رقابتی سازمان‌ها در هزاره سوم توسعه است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مولفه‌های مدیریت دانش در مناطق شهرداری‌های شهر یزد است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات «کاربردی» است و با توجه به ماهیت موضوع و مولفه‌های موردبررسی، رویکرد حاکم بر آن مجموعه‌ای از روش‌های «توصیفی – تحلیلی و همبستگی» است. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به دو صورت «اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه)» انجام پذیرفته است. مدیران، معاونین و کارشناسان شهرداری‌های شهر یزد (287 نفر) جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند، تعداد حجم نمونه 102 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم‌افزار spss با مطالعات مقدماتی برای حجم 30 نمونه محاسبه‌شده و مقدار آلفا برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر با 0.964 به‌دست‌آمده است و همچنین برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رویکرد آماری مدل‌سازی معادله‌های ساختاری (sem) و آزمون تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده‌شده است. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که ضرایب رگرسیونی ساختار سازمانی، زیرساخت منابع انسانی و فرهنگ‌سازمانی نسبت به سایر زیر مولفه‌ها بالاتر است. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که دو مولفه فرهنگ‌سازمانی و مکانیسم و فرآیند که از عوامل موثر بر مدیریت دانش در همه شهرداری‌های شهر یزد در سطح 0.05 معنادار می‌باشند. نتایج آزمون دانکن نشان داد که شهرداری‌های مناطق (1، 2، 3 و 4) به لحاظ مدیریت دانش دارای کمترین میانگین رتبه‌ای می‌باشند؛ همچنین شهرداری‌های منطقه قدیم و منطقه جدید دارای میانگین رتبه‌ای بالاتری هستند. نتایج آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در همه شهرداری‌های شهر یزد پایین‌تر از حد متوسط است.
کلیدواژه دانش، مدیریت دانش، شهرداری، شهر یزد
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved