>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین عوامل موثر بر سرزندگی فضای عمومی مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر شهر تهران  
   
نویسنده سعیدی مهدی ,خیرالدین رضا ,بهزادفر مصطفی
منبع شهر پايدار - 1399 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:105 -123
چکیده    مفاهیمی که میان‌رشته‌ای هستند با توجه به اینکه رویکردهای نظری مختلفی بر آن‌ها حاکم می‌باشند، در حوزه‌های گوناگون تلقی‌های متفاوت از آن‌ها می‌شود. سرزندگی جزء این‌گونه مفاهیم است که در علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، برنامه‌ریزی و طراحی شهری دیدگاه‌های نظری و رویه‌های مختلفی برای آن وجود دارد. این امر لزوم توجه به متغیرهای گوناگون را در فرایندهای ایجاد سرزندگی فضاهای عمومی ایجاب می‌نماید که در مبانی علمی و رویه‌های مدیریت شهری، به‌صورت جامع و با لحاظ نمودن متغیرهای مختلفی که عوامل زیربنایی سرزندگی را تبیین نماید، موردتوجه واقع نشده است. در این راستا سوال پژوهش حاضر عبارت است از: چه عواملی به‌صورت زیربنایی و بنیادی بر سرزندگی فضای عمومی موثر هستند و چارچوب مدل مفهومیعملیاتی ایجاد سرزندگی در فضاهای عمومی چگونه است؟ هدف پژوهش، ارائه چارچوب مناسب و کارآمد به‌منظور بهبود و ارتقاء سرزندگی فضاهای عمومی می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادیکاربردی است و رویکرد روش‌شناسی آن بر مبنای روش آمیخته است. داده‌های موردنیاز بر مبنای شاخص‌های مستخرج از ادبیات علمی موضوع و با استفاده از پرسشنامه در محدوده مطالعاتی، که با روش هدف‌مند انتخاب‌شده است، گردآوری‌شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شدند. پس از محاسبه ماتریس‌های مختلف تحلیل مذکور، تفسیر و نام‌گذاری عوامل بنیادی صورت گرفته است. پنج عاملِ 1) کیفیت‌های محیطیِ کارکردیفضایی، 2) هنجارهای اجتماعی و زمینه‌های لازم برای جامعه‌پذیری (اجتماعی شدن)، 3) درآمد مناسب و رونق فعالیت‌های اقتصادی، 4) حالت روان، علایق و روحیه فردی، 5) نحوه ادراک و برهم‌کنش دوستانه شهروندان باهم بر سرزندگی فضای عمومی موثر هستند. سهم این عوامل در تبیین واریانس کل متغیرها مجموعاً 70.3 درصد می‌باشد. درنهایت بر مبنای واریانس تبیین شده هر یک از عوامل، مدل چارچوب مفهومیعملیاتی مناسب و کارآمد ارائه‌شده است.
کلیدواژه سرزندگی، فضای عمومی، تحلیل عاملی، چهارراه ولیعصر
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی behzadfar@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved